Archiwa kategorii: Szkolenia OSP

SZKOLENIE KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” informuje, że rozpoczyna w dniach od 08 do 29 czerwca 2019 r.  „Szkolenie Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP”. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 08 czerwca 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej o godz. 9.00. Prosimy o zabranie ze sobą ubrania specjalnego. Egzamin końcowy przewidziany jest na dzień 29 czerwca 2019 r.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat,
  • prawo jazdy co najmniej kat. „B”,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej na której obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe oraz części praktycznej – ubranie specjalne.

Karta zgłoszenia oraz plan szkolenia dostępne w zakładce „Do pobrania”

 

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przypada na dzień

04  czerwiec 2019 rok !!!

Prosimy o szczegółowe wypełnianie  kart skierowania.

W związku z zawodami pożarniczymi w dniu 08.06.2019 kurs rozpocznie się 09.06.2019 zgodnie z planem szkolenia. Godziny zajęć z dnia 08.06.2019 będą dołożone do pozostałych dni szkolenia.

Informacji udziela:

D-ca JRG

mł.bryg.inż. Tomasz Lagner,

telefon kontaktowy – (32) 262 32 62 wew. 110

Szkolenie Naczelników OSP

Na podstawie Decyzji nr 100/2018 z 10 kwietnia 2018 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 16 do 25 listopada 2018 r.   Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00. Egzamin końcowy przewiduje się na dzień 25 listopada 2018.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej na której obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przypada na dzień

12 listopada 2018r. !!!

Prosimy o szczegółowe wypełnianie  kart skierowania

Informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111

Szkolenie OSP

Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna  Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.30 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 30 czerwca 2018. Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest dostarczenie karty skierowania podpisanej przez Władze właściwej Jednostki, potwierdzone przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Ostateczny termin składania kart zgłoszenia upływa z dniem 11 kwietnia.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej w formie e-learningu, zakończone egzaminem wstępnym,  dopuszczającym uczestników do części praktycznej. Na egzaminie teoretycznym obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

Plan nauczania kurs podst. 2018

Szczegółowych informacji udziela p.o. Z-cy D-cy JRG mł. kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy

 32 262 32 62 wew. 111