Archiwa kategorii: Szkolenia OSP

Szkolenie Dowódców OSP

Na podstawie Decyzji nr 100/2018 z 10 kwietnia 2018 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 14 do 29 września 2018 r.   Szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Kierujących Działaniem Ratowniczym (Dowódców OSP). Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 29 września 2018.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (część II) lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  • zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
  • świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: DO 10 WRZEŚNIA !

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób.

Szczegółowych informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111

Informacja OSP – (komora dymowa)

Informujemy, iż obowiązkowe ćwiczenia w komorze dymowej w ramach Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP – 2018, odbędą się w dwóch terminach tj. 16.06 i 23.06.2018.

Osoby zdeklarowane na wyjazd w dniu 16.06.18 zobowiązane są stawić się w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku Białej przy ul. Leszczyńskiej 43, na godzinę  godz.  8.00.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 262 32 62 wew. 110 lub 111.

Szkolenie OSP

Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna  Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.30 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 30 czerwca 2018. Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest dostarczenie karty skierowania podpisanej przez Władze właściwej Jednostki, potwierdzone przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Ostateczny termin składania kart zgłoszenia upływa z dniem 11 kwietnia.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej w formie e-learningu, zakończone egzaminem wstępnym,  dopuszczającym uczestników do części praktycznej. Na egzaminie teoretycznym obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

Plan nauczania kurs podst. 2018

Szczegółowych informacji udziela p.o. Z-cy D-cy JRG mł. kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy

 32 262 32 62 wew. 111