III WARSZTATY RATOWNICZE – DG2016

„Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego”?

Główny cel „Warsztatów…” to wymiana doświadczeń ze współdziałania Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego (SGRT) i Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych (SGP-R) podczas działań ratowniczych

Uzupełnieniem głównego celu jest zaznajomienie kadry dowódczej woj. śląskiego ze specyfiką działań z zakresu ratownictwa technicznego, potencjałem ratowniczym SGRT i SGP-R na terenie województwa oraz województw sąsiednich (małopolska) a także zaproszenie do wymiany poglądów na poruszane obszary tematyczne.

OBSZARY WARSZTATÓW:

  • współpraca grup ratowniczych (szczególne uwzględnienie SGRT i SGP-R)– organizacja działań ratowniczych na przykładzie zdarzeń „katastrofa budowlana”
  • organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi (rozmieszczenie grup, organizacja, wyposażenie i wyszkolenie członków SGRT,SGP-R koncepcja szkolenia i doskonalenia członków grup)
  • nowoczesne techniki w ratownictwie ( zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technik ratowniczych – stanowiących wyposażenie PSP ), SGRT Kraków, „Rotator”

Warsztaty odbyły sie dnia 21 paździenika br., na terenie jednostki OSP Ujejsce w Dąbrowie Górniczej.

tutaj info  

tutaj galeria

tutaj materiały dla uczestników warsztatów

Szkolenie Podstawowe 2016

Zgodnie z harmonogramem rocznym realizowane jest szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Zajęcia praktyczne rozpoczęły się w dniu 09 września o godz. 16.00 w siedzibie KM PSP w Dąbrowie Górniczej.
Szkolenie, obejmuje łącznie 126 godzin zajęć (59 T,67 P, –  Plan kursu 2016) i realizowany jest zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w listopdzie 2015 r.

Zajęcia prowadzone będą w sali szkoleniowej KM PSP w Dąbrowie Górniczej.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Zajęcia teoretyczne realizowane na Platformie Edukacyjnej ZOSP RP:, pomoce dydaktyczne dostępne  tutaj  http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki

Zajęcia praktyczne poprowadzą  funkcjonariusze KM PSP w Dąbrowie Górniczej: