Szkolenie Dowódców OSP

Na podstawie Decyzji nr 100/2018 z 10 kwietnia 2018 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 14 do 29 września 2018 r.   Szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Kierujących Działaniem Ratowniczym (Dowódców OSP). Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 29 września 2018.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (część II) lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  • zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
  • świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: DO 10 WRZEŚNIA !

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób.

Szczegółowych informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111