Szkolenie Dowódców OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 11 do 25 września 2020 r.   Szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Kierujących Działaniem Ratowniczym (Dowódców OSP). Spotkanie organizacyjne
i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 25 września 2020r.

Liczba osób przewidzianych na szkolenie wynosi 20 osób. O zakwalifikowaniu się osób decyduje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. Osoby zakwalifikowane zostaną najpóźniej poinformowane 10.09.2020 r.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP
    wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych wg „Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006r
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, ,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej w formie
e-learningu, zakończone egzaminem wstępnym,  dopuszczającym uczestników do części praktycznej. Na egzaminie teoretycznym obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne
z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania

Uzupełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do 09.09.2020 r. do Zastępcy D-cy JRG

Szczegółowych informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  mł. bryg. Marcin Bernaś, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111